EVAL questions in Persian

این زمانی است که شما نظر خود را در مورد این کلاس می نویسید.

دور نامه بنویس

اسمتو ننویس پاسخ های شما محرمانه است

از شماره 1 تا 7
“A” = خیلی خوب “B” = خوب “C” = مطمئن نیستم “D” خوب نیست “E” بسیار بد

شماره 8 در مورد تکالیف است
“A” = تکالیف بیش از حد “B” = مقدار خوب تکلیف “C” = تکالیف کافی نیست

از #9 تا #12
“A” = خیلی خوب “B” = خوب “C” = مطمئن نیستم “D” خوب نیست “E” بسیار بد

شماره 13 آیا این کلاس را به سایر افرادی که نیاز به یادگیری زبان انگلیسی دارند توصیه می کنید؟
“A” = بله “B” = نه

سوال ” A “: “این کلاس چگونه به شما در بهبود زبان انگلیسی کمک می کند؟”
چند کلمه یا جمله بنویسید. هر چی میخوای بنویس

سوال ” B “: “چه چیزی را می خواهید در مورد این کلاس تغییر دهید؟”
چند کلمه یا جمله بنویسید. هر چی میخوای بنویس اگر تغییر نمی خواهید، بنویسید “بدون تغییر”.