Appointment Times – December 2023

برای انتخاب زمان قرار ملاقات با معلم، نام خود را بنویسید

Wednesday, December 6

10:00 – Toti

10:40 – Freshta

Thursday, December 7 Friday, December 8
8:00  Karima 8:00  Nazamuldin
8:45  Shazia Maliki 8:45  Shaima
9:25  Shahla 9:25  Shazia Khanjari
10:05  Vlolodymyr 10:05  Jawad

 

Monday, December 11 Tuesday, December 12
8:00  Habib 8:00  Hana
8:45  Danish 8:45  Fuad
9:25  Mohamed 9:25  Abdullah
10:05  Khurshid 10:05

 

 

نام خود را روی کاغذ بنفش بنویسید.

Write your name on the purple paper.

 

یک زمان – یک دانش آموز

-1- نام خود را زیر یکی از روزها روی کاغذ بنویسید.

-2- نام خود را در کنار ساعت آن روز بنویسید.

-3- وقتی دانش آموز دیگری در آن زمان وجود دارد، روز/ساعت متفاوتی را انتخاب کنید

-4- عکس بگیرید یا تاریخ و ساعت خود را یادداشت کنید.

شما در آن زمان معلم را تک به تک ملاقات خواهید کرد.

-5- اگر نمی توانید در آن ساعت/تاریخ اینجا باشید، به معلم پیام دهید. از طریق واتس اپ پیامک یا پیام صوتی ارسال کنید.

-6- شما باید به یک زمان تغییر دهید، اما آن زمان از قبل گرفته شده است. در این شرایط، با این وجود، نام خود را در زمانی که گرفته نشده است بنویسید. سپس باید با دانش آموز در آن بازه زمانی در مورد تغییر زمان صحبت کنید. اگر دانش‌آموز دیگر موافقت کرد، می‌توانید زمان‌ها را با او عوض کنید.

 

 

Write your name to choose an appointment time with the teacher.

One time slot – one student

-1- Write your name under one of the days on the paper.

-2- Write your name next to the time on that day.

-3- When there is another student at that time, choose a different day/time

-4- Take a photo or write down your date and time.

You will meet the teacher one-on-one at that time.

-5- If you cannot be here at that time/date, send a message to the teacher. Send a text message or voice message via WhatsApp.

-6- You need to change to a time, but that time is already taken. In this situation, nonetheless write down your name on a time that is not taken. Then you must talk to the student in that time slot about switching times. If the other student agrees, you can switch times with her.